سرعت و کیفیت را با ما تجربه کنید!

Netsway company
راه شبکه

“برای انجام کارهای بزرگ، گاهی لازم است ریسک های بزرگ بکنید”

– Bill Gates

خدمات اصلی

خدمات Active

پیاده سازی و راه اندازی کلیه راهکار های شبکه و تجهیزات Active

خدمات Voip
راه اندازی و پیاده سازی راهکار های voip

امنیت شبکه

برقراری امنیت در شبکه و راه کار های مقابله با نفوذ یکی از امور حیاتی سازمان هاست که نیاز به تخصص و دانش بالای شبکه و Security دارد

راه کار های شبکه

طراحی و پیاده سازی کلیه راهکا رهای شبکه

Cisco And Mikrotik Solutions

Voip Solutions

Network Security Solutions